Years:  Postally used:  Sort by: 
Category: Sweden Orebro - Kyrkan o Postkontoret Orebro - Kyrkan o Postkontoret Goteborg - Gustav II Adols staty Goteborg - Gustav II Adols staty Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Stockholm. Kungl. Slottet. Stockholm. Kungl. Slottet. Halsingborg, Sloftsvangsskolan Halsingborg, Sloftsvangsskolan Skansen, Ravlundagarden, Skane Skansen, Ravlundagarden, Skane Venstra Gullofallet. Trollhattan. Venstra Gullofallet. Trollhattan. Drottnings Market, Gotenborg, Sweden Drottnings Market, Gotenborg, Sweden POSTMUSEUM, STOCKHOLM POSTMUSEUM, STOCKHOLM Skansen, Stockholm Skansen, Stockholm Arvika. Motiv fran Sagudden Arvika. Motiv fran Sagudden Sandhamns Kapell Sandhamns Kapell Skovde Boulognersjon Skovde Boulognersjon Stockholm - The Old Towm Stockholm - The Old Towm Absolut Miami Absolut Miami Kormalning i S:t Andreas Kyrka - Malmo Kormalning i S:t Andreas Kyrka - Malmo Gotland. Visby - Helge Ands kyrkoruin Gotland. Visby - Helge Ands kyrkoruin Stockholm - Skansen, Int. af Oktorpsgarden Stockholm - Skansen, Int. af Oktorpsgarden Stockholm - Gala Sta'n fran Stadshuskajen Stockholm - Gala Sta'n fran Stadshuskajen Lunds Domkyrka Lunds Domkyrka