Frankfurt am Main - Struwwelpeterbrunnen an der Hauptwache

All postcards   >   Europe   >   Germany   >   Hesse   >   Frankfurt a. Main
EUR 16.17
Add to cart
Show rulers
Frankfurt am Main - Struwwelpeterbrunnen an der Hauptwache
Frankfurt am Main - Struwwelpeterbrunnen an der Hauptwache
Publisher: Schoning & Co. + Gebruder Shcmidt